HEMA

algemene voorwaarden voor HEMA telefonie


Deze algemene voorwaarden gelden voor telecomdiensten van HEMA. HEMA mag deze algemene voorwaarden wijzigen. De wijzigingen worden bekend gemaakt op www.hema.nl en zijn op te vragen bij HEMA Consumentenservice (020-3114800). Door middel van het voortgezette gebruik van telecomdiensten van HEMA na bekendmaking van wijzigingen in de algemene voorwaarden, geeft u aan hiermee in te stemmen.

tarieven
De tarieven en mogelijke wijzigingen in tarieven van telecomdiensten van HEMA zijn te vinden op www.hema.nl of op te vragen bij HEMA Consumentenservice (020-3114800). HEMA behoudt zich het recht voor tarieven en condities zonder voorafgaande bekendmaking te wijzigen.

kwaliteit
Voor telecomdiensten maakt HEMA gebruik van kwalitatief hoogwaardige netwerken. Aangezien veel externe oorzaken van invloed zijn op de kwaliteit en beschikbaarheid van het netwerk en de diensten, kan HEMA niet garanderen dat deze altijd beschikbaar zijn.

privacy
HEMA garandeert u de strikte vertrouwelijkheid van uw gegevens. Deze worden nooit ter beschikking gesteld aan derden, tenzij HEMA daartoe wettelijk verplicht is, of dit voor levering van de diensten noodzakelijk is.

direct beltegoed kopen

toon
Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op het door HEMA via de internetsite verkochte E-Voucher (direct beltegoed kopen).

direct beltegoed kopen
Onder direct beltegoed kopen wordt verstaan: het ontvangen van een unieke E-Voucher code met een reeks cijfers en/of letters die een financiële waarde vertegenwoordigt en die u als klant recht geeft op het afnemen van diensten of producten bij HEMA of andere bedrijven waaraan het beltegoed verbonden is. Nadat u een online betalingstransactie heeft verricht, ontvangt u per e-mail of via een andere elektronische methode van gegevensoverdracht, de E-Voucher code. Deze code kunt u vervolgens gebruiken op de wijze zoals voorgeschreven voor de betreffende dienst of product. Kenmerk van een online aangeschaft beltegoed is dat u van HEMA geen fysiek product ontvangt in de vorm van een papier of bon, maar een op het beeldscherm getoonde en via e-mail verzonden cijfer/lettercombinatie.

verplichte inschrijving vóór de bestelling
Voor de koop van producten of diensten die online verkocht worden, moet u zich vooraf via de website van HEMA registreren.

betaling
Betaling vindt plaats via Nederlandse banken en uitsluitend via het iDeal betaal systeem. Betaling via creditcard is niet mogelijk.

veiligheid en bewaren van de e-voucher code
Nadat de betaling door HEMA is ontvangen, verstuurt HEMA de E-Voucher code naar het e-mail adres dat u heeft opgegeven. HEMA controleert niet de juistheid van het door u opgegeven e-mail adres en aanvaardt geen aansprakelijkheid indien u een verkeerd e-mail adres heeft opgegeven en u als gevolg daarvan geen code per e-mail ontvangt. Nadat de betaling is goedgekeurd, wordt de code tevens getoond op het computerscherm. Wij adviseren de E-Voucher code meteen vanaf het beeldscherm over te schrijven, te kopiëren of d.m.v. een schermafdruk op papier te zetten, waardoor u de code onmiddellijk in uw bezit heeft en kunt gebruiken. U dient zich te realiseren dat de E-Voucher code een financiële waarde vertegenwoordigt en dat als deze code in handen komt van derden voordat u de code gebruikt, anderen deze code kunnen gebruiken. Zodra de code is gebruikt door een derde kunt u geen gebruik meer maken van de code. HEMA adviseert dan ook de E-Voucher code zo spoedig mogelijk te activeren of te verbinden aan de dienst waarvoor hij bedoeld is. HEMA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het in handen komen van de code bij derden en het ongeoorloofd gebruik daarvan.

melding van falende e-voucher code
Indien een door u ontvangen code niet blijkt te werken, kunt u dit via het Reageer formulier aan HEMA melden. HEMA zal onderzoeken waarom de code niet werkt en uiterlijk binnen drie dagen reageren. Uit veiligheidsoverwegingen zal altijd een fraude check uitgevoerd worden bij de telecomproviders. HEMA zal u, indien er een niet werkende code geleverd blijkt te zijn, zo spoedig mogelijk een nieuwe code sturen.

geen code ontvangen?
Indien u na het accorderen van uw betaling geen code heeft ontvangen, kunt u dit via het Reageer formulier aan HEMA melden. HEMA zal onderzoeken waarom de code niet gestuurd is of waarom de code niet door u is ontvangen en uiterlijk binnen drie dagen reageren. Uit veiligheidsoverwegingen zal altijd een fraude check uitgevoerd worden bij de telecom providers. HEMA zal u, indien er geen code verstuurd blijkt te zijn, deze alsnog verstrekken.

afbreking bestelprocedure en annulering
U kunt de bestelprocedure voortijdig afbreken, maar nadat de betalingstransactie is afgerond, kunt u de aanschaf van de E-Voucher niet meer annuleren en/of terugbetaling van HEMA vorderen.

vragen over producten en diensten
Raadpleeg de pagina ‘Hoe werkt het’ voor vragen over direct beltegoed kopen of stel de vraag via de reageer mogelijkheid op de site.

klachten over direct beltegoed kopen
Gebruik hiervoor de reageer mogelijkheid op de site.

HEMA prepaid mobiel bellen

toon
simkaart HEMA prepaid
De HEMA simkaart van HEMA Prepaid is en blijft eigendom van HEMA. HEMA is na het moment van verkoop niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of het anderszins verloren gaan van de simkaart. Aan elke simkaart is een pincode (persoonlijk identificatienummer) en een PUK code (persoonlijke deblokkeringscode) verbonden. De gebruiksaanwijzing van deze codes wordt uitgelegd in de handleiding van de Prepaid bellen van HEMA.

beltegoed HEMA prepaid
Uw beltegoed is 12 maanden geldig. Als u binnen 12 maanden niet opwaardeert, kunt u niet meer bellen. Na 12 maanden volgt een periode van 90 dagen waarin u alleen gebruik kunt maken van gratis diensten (waaronder het opwaarderen via 1244). Als u in deze periode van 90 dagen niet opwaardeert vervalt uw 06 nummer. Tevens vervalt dan uw beltegoed. Als u wel opwaardeert binnen deze periode van 90 dagen, gaat de nieuwe termijn van 12 maanden weer in vanaf het moment van opwaarderen en behoudt u uw resterende beltegoed.

klachten over HEMA prepaid
Klachten over producten dan wel diensten van HEMA Prepaid dient u schriftelijk te melden aan Klantenservice HEMA Prepaid, Postbus 13600, 9700 EH Groningen. HEMA zal binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht schriftelijk inhoudelijk reageren, tenzij dat redelijkerwijs niet mogelijk is. In dat geval ontvangt u schriftelijk bericht wanneer de inhoudelijke reactie uiterlijk aan u wordt medegedeeld.

HEMA buitenland bellen

toon
beltegoed buitenland bellen
Uw beltegoed is 12 maanden geldig na datum van aankoop.

klachten over HEMA buitenland bellen
Klachten over producten dan wel diensten van HEMA Buitenland bellen dient u schriftelijk te melden aan HEMA Klantenservice Buitenland bellen, Postbus 37110, 1030 AC Amsterdam. HEMA zal binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht schriftelijk inhoudelijk reageren, tenzij dat redelijkerwijs niet mogelijk is. In dat geval ontvangt u schriftelijk bericht wanneer de inhoudelijke reactie uiterlijk aan u wordt medegedeeld.

geschillencommissie Telecommunicatie

toon

Geschillen over de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de door HEMA geleverde producten of diensten, kunnen zowel door de klant als door HEMA worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Telecommunicatie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.
Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de klant zijn klacht eerst schriftelijk aan de klantenservice HEMA Prepaid of Internationaal Budgetbellen heeft voorgelegd. HEMA zal  binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht schriftelijk inhoudelijk reageren, tenzij dat redelijkerwijs niet mogelijk is. In dat geval wordt de klant binnen die termijn schriftelijk kenbaar gemaakt wanneer de inhoudelijke reactie aan hem wordt medegedeeld.
Binnen 30 dagen na behandeling van de klacht door HEMA, dan wel binnen 30 dagen nadat HEMA de klacht had moeten behandelen, kunt u de klacht aanhangig maken bij de Geschillencommissie Telecommunicatie.
Als u besluit een geschil met HEMA voor te leggen aan de Geschillencommissie Telecommunicatie, dan is HEMA aan deze keuze gebonden. Indien HEMA besluit een geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie Telecommunicatie zal zij u schriftelijk verzoeken binnen vijf weken aan te geven of u daarmee akkoord gaat en of u zal voldoen aan de eisen die gemoeid zijn met behandeling van het geschil door de Geschillencommissie. Indien u daarmee niet akkoord gaat, dan wel indien u niet voldoet aan de eisen die gemoeid zijn met behandeling van het geschil door de geschillencommissie, behoudt HEMA zich het recht voor het geschil aan een gewone rechter voor te leggen.

De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de geschillencommissie wordt u desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

Geschillencommissie Telecommunicatie
Postbus 90600
2509 LP  Den Haag

online beltegoed kopen
van alle bekende aanbieders en je betaalt via iDEAL, gemakkelijk en veilig via je bank
goedkoop bellen
als je overstapt op HEMA mobiel prepaid of buitenland bellen
mobiel prepaid
twee tariefplannen: basis of slim, kies het belpakket dat bij je past